பள்ளிக்கல்வி - ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் ஒன்றிய அளவில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள அரசு மேனிலைப் பள்ளியினை குருவளமையமாகக் கொண்டு கல்வி மேம்பாட்டுப் பணியினை மேற்கொள்ளுதல் - புதிய அணுகுமுறையினை செயல்படுத்துதல் - துளிர்கல்வி

Latest

துளிர்கல்வி வலைதளம் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது,,, நட்பில் இணைந்திருங்கள்,, நன்றி!
Recent Posts Widget

Search This Site

Wednesday, September 4, 2019

பள்ளிக்கல்வி - ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் ஒன்றிய அளவில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள அரசு மேனிலைப் பள்ளியினை குருவளமையமாகக் கொண்டு கல்வி மேம்பாட்டுப் பணியினை மேற்கொள்ளுதல் - புதிய அணுகுமுறையினை செயல்படுத்துதல்

பள்ளிக்கல்வி - ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி - ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் ஒன்றிய அளவில் குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள அரசு மேனிலைப் பள்ளியினை குருவளமையமாகக் கொண்டு கல்வி மேம்பாட்டுப் பணியினை மேற்கொள்ளுதல் - புதிய அணுகுமுறையினை செயல்படுத்துதல்


No comments:

Post a Comment

Please Comment