10 கணிதம்.அலகு-1சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition of function)- அனைத்து புத்தக வினாக்களுக்கும் எளிய முறையில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. (pdf). M. Palaniappan, Nerkuppai - துளிர்கல்வி

Latest

Our New Website

https://www.thulirkalvi.net/

Recent Posts Widget

Search This Site

10 கணிதம்.அலகு-1சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition of function)- அனைத்து புத்தக வினாக்களுக்கும் எளிய முறையில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. (pdf). M. Palaniappan, Nerkuppai

10 கணிதம்.  அலகு-1

சார்புகளின் சேர்ப்பு (Composition of function)- அனைத்து புத்தக வினாக்களுக்கும் எளிய முறையில் தீர்வு காணப்பட்டுள்ளது. 4 pages. PDF file.

M. Palaniappan, Nerkuppai


No comments:

Post a Comment

Please Comment