FLASH NEWS-பள்ளிக்கல்வி -அனைத்துவகைப் பணியாளர்களுக்கான மாறுதல் 3 ஆண்களுக்கு மேல் ஒரே பணியிடத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு மாறுதல் வழங்குதல் அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து -பணியாளர் தொகுதி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள் - துளிர்கல்வி

Latest

Recent Posts Widget

Search This Site

Tuesday, June 25, 2019

FLASH NEWS-பள்ளிக்கல்வி -அனைத்துவகைப் பணியாளர்களுக்கான மாறுதல் 3 ஆண்களுக்கு மேல் ஒரே பணியிடத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு மாறுதல் வழங்குதல் அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து -பணியாளர் தொகுதி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்

FLASH NEWS-பள்ளிக்கல்வி -அனைத்துவகைப் பணியாளர்களுக்கான மாறுதல் 3 ஆண்களுக்கு மேல் ஒரே பணியிடத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்கு மாறுதல் வழங்குதல் அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து -பணியாளர் தொகுதி இணை இயக்குநர் செயல்முறைகள்

No comments:

Post a Comment

Please Comment